REDOVITI  RAZVOJNI PROGRAM

Namjena programa:  Program je namijenjen odgoju i obrazovanju djece u dobi od 1 godine do polaska u Osnovnu školu, a ima za cilj poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje i stvaranje, komunikaciju, međusobnu interakciju, i poticajno okruženje, uz partnerski odnos s roditeljima.

Redoviti program se provodi u svim skupinama našeg vrtića kao poludnevni 5,5 satni ili cjelodnevni 10-satni program. Temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i podzakonskim aktima, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, te na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i prilagođen je razvojnim potrebama djece, te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo. Temeljito je razrađen u Godišnjem planu i programu rada ustanove, te je prilagođen aktualnim okolnostima i pedagoškim potrebama perioda u kojem se odvija.

Način ostvarivanja: Stimuliranje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru i aktivnosti ciljanim i promišljenim poticajima imajući pri tom u vidu djetetove opće i specifične potrebe; planiranje razvojnih zadaća na individualnoj i grupnoj razini, promišljanje razvojno-primjerenog konteksta koji će efikasno poticati razvoj svih djetetovih potencijala; praćenje i dokumentiranje djetetova razvoja i postignuća; primjena razvojne mape ili drugi oblici dokumentiranja; timski pristup u sagledavanju i osuvremenjivanju provođenja odgojne prakse; upućivanje roditelja na važnost primjerenih poticaja u intenzivnom razdoblju djetetova rasta i razvoja, te rane intervencije kod uočenih eventualnih odgojnih i razvojnih problema.

 

REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN DRAMSKO SCENSKIM SADRŽAJIMA

Namjena programa: Poticanje govornog razvoja, verbalnog i neverbalnog stvaralaštva, te razvijanje dječje socijalne kompetencije uz pomoć lutke.

Način ostvarivanja programa: Kroz svakodnevni odgojno-obrazovni rad integrirajući dramsko scenske sadržaje, formiranjem cjelokupnog ozračja grupe, kroz svakodnevne odgojno-obrazovne situacije (svi poticaji u grupi) i planski stvorene situacije ( predstave i dramsko scenske prikaze u grupi i van vrtića), poticanje i uključivanje roditelja na aktivnu suradnju u realizaciji programa i stvaranje posebnog fonda raznovrsnih lutaka, kostima,dramatizacija.

REDOVITI PROGRAM OBOGAĆEN ŠPORTSKIM SADRŽAJIMA

Namjena programa: Cjeloviti razvoj djeteta, poticanje pravilnog rasta i razvoja uz uvažavanje individualnih mogućnosti i potreba svakog djeteta, usvajanje vještina navika i znanja koje dijete razvija u tjelesnim aktivnostima, te poboljšanje općeg zdravstvenog statusa djeteta.

Način ostvarivanja programa: Stvaranje cjelokupnog ozračja koje doprinosi športskoj  kulturi, kontinuirano mijenjanje programa vježbi, fleksibilnost u provođenju programa ovisno o potrebama djece i roditelja, provođenje zadanih tjelesnih vježbi za sva razvojna područja, ciljane posjete i susreti sa sportašima uz upoznavanje sa specifičnostima pojedinih sportova i vježbi koje su im svojstvene (demonstracija i aktivno učešće djece ), sudjelovanje u športskim manifestacijama.

POSEBNI PROGRAM- PROGRAM KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA

Namjena programa: Razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga primjereno njegovoj dobi za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota evanđelja u odnosu na sebe, drugoga i na poseban način prema Bogu kao dobrom ocu i stvoritelju. Pobuđivati dječje potencijale u svim područjima, posebno metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob. Kroz svakodnevne aktivnosti razvijati vrednote povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima.

Način ostvarivanja programa: kroz integraciju tematskih cjelina  sadržajno primjerenih dobi u svakodnevni odgojno-obrazovni rad

 

SPECIJALIZIRANI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA – MODEL  C

Namjena programa: Upoznavanje s engleskim jezikom u sadržajno i prostorno primjerenim situacijama u kojima se obrazovni učinak pojavljuje spontano, kao popratni tj. sekundarni element igre, te korištenje stranog jezika u svim životnim situacijama u vrtiću uključujući prvenstveno materinji jezik.

Način ostvarivanja programa: Upoznavanje sa engleskim jezikom kroz tematske cjeline, upoznavanje bitnih elemenata anglosaksonske kulture i obilježavanje tradicijskih

običaja,uključivanje raspoloživih izvornih govornika u proces rada s djecom, te praćenje postignutih rezultata.

POSEBNI NJEMAČKI PROGRAM

Namjena programa: razvijanje komunikacije na stranome jeziku i kulturne svijesti i izražavanja. Razvijanje komunikacije na stranome jeziku podrazumijeva učenje u poticajnom kontekstu kroz igru, situacijski pristup učenju i utkanost stranog jezika u svakidašnje situacije. Razvoj ove kompetencije pridonosi i poticanje međukulturnoga razumijevanja te upoznavanje s  drugim kulturama.

Način ostvarivanja programa: upoznavanje sa njemačkim jezikom kroz tematske cjeline, upoznavanje kulture i obilježavanje tradicijskih običaja, uključivanje izvornih govornika u proces rada s djecom , te praćenje postignutih rezultata.

POSEBNI GLAZBENI PROGRAM

Namjena programa: upoznavanje glazbe kroz različite glazbene elemente –  melodija, ritam, harmonija, metar, tekst, glazbeni oblik, karakter, tempo i dinamika, na ugodan i razigran način te kroz pažljivo odabrane sadržaje

Način ostvarivanja programa:  Osnovne glazbene vještine razvijat će se kroz različite multi-senzorne aktivnosti kao što su pjevanje, ples, kreativni pokret i slušanje glazbe s naglaskom na stvaranju glazbe i uživanju u tom procesu. Upoznati će tradicionalne dječje pjesme i ples, klasičnu glazbu i svijet glazbe primjereno dobi.

PROGRAM PREDŠKOLE

Namjena programa: Osigurati okruženje (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, zbivanja, djelatnosti) u kojem će dijete u godini prije polaska u školu razviti svoje potencijale, te kroz zadovoljenje djetetovih aktualnih potreba i interesa, razviti samostalnost, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za svladavanje školskog programa i djelovanje u novim životnim uvjetima. Namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.

Način ostvarivanja programa: Program predškole je usmjeren poticanju tjelesne, emocionalne, intelektualne i socijalne zrelosti, te razvoju samostalnosti djece predškolske dobi. Odvija se u periodu od 1.10.2015. do 31.05.

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA-7-satni program

Namjena programa: Poticanje cjelovitog razvoja djece s većim i višestrukim teškoćama u razvoju u dobi od 3 godine do polaska u osnovnu školu kroz igru, komunikaciju, međusobnu interakciju, socijalizaciju, poticajno prilagođeno okruženje i raznovrsne aktivnosti.

U radu s djecom s teškoćama u razvoju uz opće ciljeve i zadaće predškolskog odgoja, ostvaruju se i specifični ciljevi i zadaće proizašli iz individualnog odgojno-obrazovnog plana.

Način realizacije: Primjenom suvremenih saznanja i metoda u radu s djecom s teškoćama u razvoju  zasnovanih na najnovijim znanstvenim spoznajama Program se ostvaruje u svakodnevnoj interakciji među djecom iz posebne i 3 redovite skupine vrtića i to  kroz različite aktivnosti  što značajno doprinosi kvaliteti  uključenosti/inkluziji. Ovakav način uključivanja pruža djetetu s teškoćama u razvoju mogućnosti promatranja i oponašanja dobrih modela učenja te životnih interakcija .

Bitni aspekti rada su: stvaranje poticajnog i prilagođenog okruženja, individualizirani pristup, dokumentiranje procesa učenja djece od strane odgojitelja i stručno razvojne službe

PROGRAM PREVENTIVNIH I ZAŠTITNIH MJERA

Namjena programa: Osiguravanje optimalne zaštite i sigurnog boravka djeteta u vrtiću, uvjeta u kojima će se odrasli, djelatnici vrtića i roditelji djece, osjećati sigurno i zaštićeno.Jačanje djetetovih unutarnjih snaga, te rad na usvajanju zdravih stilova života.  Prevencija potencijalno rizičnog ponašanja djeteta.

Način ostvarivanja programa: edukacija djece i odraslih za promicanje, preventivu, razvitak i unapređivanje zaštite djece.

ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAM „ ZIMOVANJE“

Namjena programa: Aktivni odmor u povoljnim klimatskim uvjetima pozitivno utječe ne samo na unapređivanje zdravlja, nego i na cjelokupan psihofizički razvoj djece (osamostaljivanje, samopouzdanje…). Uključivanjem u organizirane sportsko – rekreativne programe dijete uči zdrave stilove života.

Način ostvarivanja programa: Zimovanje djece predškolske dobi je oblik organiziranog višednevnog boravka u prirodi. Program je namijenjen djeci od  5.do 7. godine života i realizira se na temelju dobrovoljne odluke roditelja o sudjelovanju njegovog djeteta u programu. Odgajatelji se pripremaju za specifičnost u realizaciji programa u svojim vrtićima.

PROGRAM ZA RODITELJE „RASTIMO ZAJEDNO“

Namjena programa: Program je namjenjen roditeljima djece dobi od 1-4 godine života Razvijen je u okviru UNICEF-ovog Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo („Prve tri su najvažnije“) s ciljem osnaživanja odgajatelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama za pružanje podrške roditeljima u najboljem interesu djece.

Način realizacije: Program je podijeljen u 11 širih tema/ radionica. Roditelji s voditeljicama i drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju se sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja), preispituju vrijednosti u podlozi vlastitog roditeljstva, uče o potrebama djece i načinima njihova zadovoljavanja, te vježbaju komunikacijske vještine.

„CAP“ PROGRAM

Namjena programa: Edukacija djece, roditelja i djelatnika vrtića o problemu zlostavljanja djece i učinkovitim strategijama prevencije. CAP (Child Assault Prevention) je jedan od najkvalitetnijih i najobuhvatnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu, nastao u Columbusu, SAD, 1978. god. Udruga roditelja Korak po korak je Regionalni trening centar ICAP-a za Hrvatsku.

Način realizacije: CAP osnažuje djecu povećanjem svjesnosti o tome da imaju osnovna ljudska prava i poučavajući ih prevencijskim strategijama koje im pomažu zadržati ta prava. Svi CAP-ovi programi sadrže 3 vrste aktivnosti, redoslijedom kako su navedene: predavanje za zaposlenike vrtića, predavanje za roditelje, radionice za djecu

To Top