Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.).
Cilj Zakona
 je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti (” Narodne novine”, broj 85/10.).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskim vrtićima Šibenik, službenici za informiranje Gradskih vrtića Šibenik:

• pisanim putem na adresu:
Gradski vrtići Šibenik
Ul. Branitelja domovinskog rata 2G
22 000 Šibenik
 putem elektroničke pošte:

branka.relja@email.t-com.hr

• telefaksom na broj: 

022/332-530
• telefonom na broj: 

022/332-324

Službenica za informiranje Gradskih vrtića Šibenik: Branka Relja, dipl.iur.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

JAVNI POZIV – PREDŠKOLA – NA NASLOVNICU

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE ZA 2017/18.

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 29.02.2016.

Financijski izvještaj za 2015.god.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Statut Dječjeg vrtića Šibenska maslina

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o radu

Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Šibenska maslina

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2016g  – csv.

Godisnje izvjesce o provedbi ZZPI za 2016g – pdf.

PROCEDURA ZAPRIMANJA RACUNA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PROCEDURA OBRACUNA I NAPLATE PRIHODA

FINANCIJSKI IZVJESTAJ 01.03.2016-31.12.2016

FIN IZVJESTAJ 3-12-2017

GODISNJE IZVJESCE 2017

GODISNJI PLAN I PROGRAM 2017-18

To Top