Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.).
Cilj Zakona
 je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti (” Narodne novine”, broj 85/10.).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječji vrtić “Šibenska maslina”, službenici za informiranje Dječjih vrtića “Šibenska maslina”:

• pisanim putem na adresu:
Dječji vrtić “Šibenska maslina”
Ul. Branitelja domovinskog rata 2G
22 000 Šibenik
 putem elektroničke pošte:

reljabranka@gmail.com

• telefaksom na broj: 

022/332-530
• telefonom na broj: 

022/332-324

Službenica za informiranje Dječjih vrtića “Šibenska maslina”: Branka Relja, dipl.iur.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Tijela javne vlasti nadležna za izradu nacrta zakona i podzakonskih akata dužna su radi informiranja javnosti na svojim internetskim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima zakona i drugih propisa koji se odnose na njihovo područje rada.

Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovog članka dužna su objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana, uz objavu razloga za donošenje i ciljeva koji se žele postići savjetovanjem.

Nakon provedenog savjetovanja tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje dostavljaju Vladi Republike Hrvatske.

Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način u postupku donošenja općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti (uređenje naselja i stanovanja, prostorno planiranje, komunalna djelatnost i druge javne službe, zaštita okoliša, i drugo).

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016. do 29.02.2016.

Financijski izvještaj za 2015.god.

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

PROCEDURA OBRAČUNA I NAPLATE PRIHODA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  01.03.2016-31.12.2016

FINANCIJSKI  IZVJEŠTAJ  3-12-2017

GODIŠNJE IZVJEŠĆE  2017

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM  2017-1

Godišnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2017 godinu pdf

Godisnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2017 godinu csv

Financijski izvještaj DV Sib Maslina od 01.01. 2017. do 31.12. 2017.

Prijedlog financijskog plana 2017-2019 g.

Godišnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2018 g

Fin izvjestaj 01-12 -2018

Prijedlog financijskog plana 2019-2021

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2019-2020

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019

KURIKUL 2019 – 2020

Godisnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2019 g

Godisnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2019 g

FINANCIJSKI  IZVJEŠTAJ 2019  ( objavljeno – 07.02.2020. )

To Top